PODATEK LEŚNY – osoby prawne

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia Deklarację na dany rok podatkowy należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia. W trakcie roku podatkowego deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.
  • Osoba kontaktowa Wiesława Lipińska
  • Miejsce załatwienia 1. Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pokój nr 12 (parter)
   2. Za pośrednictwem poczty na adres:
   Wydział Podatków, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
   3. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Gminy Zławieś Wielka, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza deklaracji na podatek od środków transportowych DL-1 i załącznika/załączników do deklaracji ZL-1/A oraz ZL-1/B.
   UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.
  • Telefon kontaktowy (056) 674 13 39
  • Miejsce odbioru nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty 1. akt notarialny zakupu (sprzedaży) gruntów leśnych,
   2. umowa najmu/dzierżawy gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
   Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (np. zakup gruntów leśnych), a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. sprzedaż gruntów leśnych).
   Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
   Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996) średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 roku wyniosła 191,01 zł za 1 m3.
   Podatek leśny na rok podatkowy płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
   Jeżeli w ciągu roku podatkowego powierzchnia gruntów leśnych uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu albo jeżeli las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną – podatnik powinien ten fakt zgłosić do organu podatkowego poprzez złożenie korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww okoliczności.
   W przypadku niezłożenia deklaracji lub złożenia nieprawidłowej deklaracji organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
   2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.),                                                                                                                                                       3. Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaraji podatkowych.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian