PODATEK LEŚNY – osoby fizyczne

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia Informację należy złożyć 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie/wygaśnięcie/zmianę obowiązku podatkowego.
  • Osoba kontaktowa Małgorzata Kulas
  • Miejsce załatwienia 1. Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pokój nr 12 (parter)
   2. Za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Podatków, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
   3. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Gminy Zławieś Wielka, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza deklaracji na podatek od środków transportowych DL-1 i załącznika/załączników do deklaracji ZL-1/A oraz ZL-1/B.
   UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.
  • Telefon kontaktowy (056) 674 13 39
  • Miejsce odbioru nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty 1. akt notarialny zakupu lub sprzedaży gruntów leśnych,
   2. inny dokument potwierdzający wejście w posiadanie lub zbycie gruntów leśnych (np. postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt darowizny nieruchomości leśnej),
   3. dokument potwierdzający zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasu (np. zmiana klasyfikacji gruntów) lub zajęcie lasu na działalność gospodarczą inną niż działalność leśna.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójt Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   1. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku leśnym:
   Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (np. zakup gruntów leśnych).
   Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca, z ewidencji gruntów i budynków.
   Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
   Podatek leśny opłacany jest proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego na podstawie decyzji ustalającej wysokość podatku leśnego na dany rok podatkowy w terminach ustalonych w decyzji.
   Jeżeli grunty leśne stanowią współwłasność (współposiadanie) osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne składają „Deklarację na podatek leśny” (DL-1) i opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

   2. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym:
   Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. sprzedaż gruntów leśnych).

   3. Zgłoszenie zmian w zakresie podatku leśnego:
   Jeżeli w ciągu roku podatkowego powierzchnia gruntów leśnych uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu albo jeżeli las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną – podatnik powinien ten fakt zgłosić do organu podatkowego poprzez złożenie korekty informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. okoliczności. Kwota należnego podatku leśnego zostanie obniżona lub podwyższona, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
   2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.),                                                                                                                                                       3. Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaraji podatkowych.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian