Ogłoszenie o XXXIV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 13 października 2021 r. o godz. 14:00 w urzędzie gminy w Złejwsi Wielkiej w sali nr 31 odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Zławieś Wielka.

Porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4) Przyjęcie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 oraz informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.
  2. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2035,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok,

3)  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gutowo, Czarne Błoto, Toporzysko

4) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

5) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

7) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

  1. Informacja wójta o pracach między sesjami.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian