Ogłoszenie o XXXIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 25 sierpnia 2021 r. o godz. 14:00 w urzędzie gminy w Złejwsi Wielkiej w sali nr 31 odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Zławieś Wielka.

Porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4) Przyjęcie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

  1. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
  2. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2035,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok,

3) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż DK 80, od miejscowości Pędzewo do miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka,

5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

6) w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł,

7) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zławieś Wielka lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

  1. Informacja wójta o pracach między sesjami.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian