Ogłoszenie o XXXI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Uprzejmie informuję, że 17 maja 2017 r. o godz. 1400 w świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28 /budynek GOPS/ odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Zławieś Wielka, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

Porządek obrad:

 

 1. Sprawy organizacyjne:
  • Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.
  • Stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Gminy.
 2. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie za rok 2016.
 3. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2016 roku.
 4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka,
  • w sprawie dopłaty dla grupy taryfowej odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2017 rok,
  • w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
  • w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Cegielnik, Zarośle Cienkie i Zławieś Mała,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 105/6-10 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 256/2 oraz 260 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka,
  • w sprawie diet dla sołtysów.
 5. Informacja wójta o pracach między sesjami.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      (-)  Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian