OGŁOSZENIE O XXVII SESJI RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 4 lutego 2021 r. o godz. 12:30 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Zławieś Wielka w zdalnym trybie obradowania.

 Porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przedstawienie porządku obrad.

4) Przyjęcie wniosków do protokołów z poprzednich sesji.

  1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka położonej w miejscowości Zławieś Wielka,

2) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

3) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok,

5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Zławieś Wielka,

6) uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

                                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian