Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Ogłoszenie

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 23 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w Świetlicy Integracyjnej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 (budynek GOPS) odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 • Sprawy organizacyjne:
  • Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.
  • Stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Gminy.
 1. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.
 2. Podjęcie uchwał:
  • zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2016 rok,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 – 2020,
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
  • w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,
  • w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
 3. Informacja wójta o pracach między sesjami.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Pawlikowski

 

Informacje

Rejestr zmian