Ogłoszenie o XXV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 28 grudnia 2020 r. o godz. 12ºº odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Zławieś Wielka w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przedstawienie porządku obrad.

4) Przyjęcie wniosków do protokołu z poprzedniej sesji.

  1. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 – 2035,

2) w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2015 – 2020+,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka położonych w miejscowościach Zławieś Wielka, Rzęczkowo, Górsk z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej,

6) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2021,

7) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Zławieś Wielka na lata 2021 – 2025,

8) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

9) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zławieś Wielka,

10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zławieś Wielka prawa użytkowania wieczystego,

11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

  1. Informacja wójta o pracach między sesjami.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

                                                                                             

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

 

Informacje

Rejestr zmian