Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 28 października 2020 r. o godz. 14ºº odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Zławieś Wielka w zdalnym trybie obradowania.

 Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przedstawienie porządku obrad.

4) Przyjęcie wniosków do protokołów z poprzednich sesji.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Zławieś Wielka za rok szkolny 2019/2020.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka,
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka,
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka,
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka,
 • w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Stary Toruń, Czarne Błoto, Zławieś Mała, Zarośle Cienkie, Rozgarty, Cegielnik,
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 6 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka.
 1. Informacja wójta o pracach między sesjami.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

 

UWAGA!!!

W związku z obowiązującym stanem epidemii informuję, że sesja odbywa się w trybie zdalnym zgodnie z art. 15zzx 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)  Rezygnujemy z obecności sołtysów, dyrektorów, zaproszonych gości oraz mieszkańców. Przebieg sesji będzie można śledzić online – a link do transmisji zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zławieś Wielka www.bip.zlawies.pl

Mieszkaniec, który chciałby przedstawić swój wniosek bądź zapytanie zobowiązany jest do jego wcześniejszego złożenia w formie pisemnej. Wniosek lub zapytanie winno być, opatrzone czytelnym podpisem wnioskodawcy oraz adresowane do Przewodniczącego Rady Gminy Zławieś Wielka na:

adres mailowy: ug[at]zlawies[dot]pl w temacie proszę wpisać „wniosek sesja zdalna”

lub korespondencją tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7, 8- 134 Zławieś Wielka z ww. dopiskiem.

Ponadto informujemy, iż wszystkie przedłożone wnioski i zapytania mieszkańców będą stanowić załącznik do protokołu z sesji.

Mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć wniosek bądź zapytanie najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, na który zwołana została sesja zdalna.

Informacje

Rejestr zmian