Ogłoszenie o XXII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 25 września 2020 r. o godz. 12ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXII sesja Rady Gminy zwołana w trybie nadzwyczajnym z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy organizacyjne

1) Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przedstawienie porządku obrad.

  1. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok,

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu,

3) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania publicznego – prowadzenia przez Gminę Miasta Toruń Środowiskowego Domu Samopomocy Arkadia w Toruniu na rzecz mieszkańców Gminy Zławieś Wielka.

  1. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 

                                                                                              Przewodniczący RadyGminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian