Ogłoszenie o XXI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 19 sierpnia 2020 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXI sesja Rady Gminy zwołana w trybie nadzwyczajnym z następującym porządkiem obrad:

 Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4) Przyjęcie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

  1. Raport o stanie gminy za 2019 rok

1) debata nad raportem,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zławieś Wielka wotum zaufania.

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz zapoznanie z opinią RIO
    w sprawie wykonania budżetu.
  2. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz zapoznanie z opinią RIO w sprawie wniosku.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 rok,

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2019 rok – poprzedzone dyskusją.

  1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka.

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka.

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka.

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka

5) w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka położonej Górsku przy ul. Nadwiślańskiej

  1. Informacja wójta o pracach między sesjami.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian