Ogłoszenie o XX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 11 maja 2016 r. o godz. 14ºº w świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej (budynek GOPS) odbędzie się XX sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.      Sprawy organizacyjne:
1)       Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.
2)    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3)        Przyjęcie porządku obrad.
4)       Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy.

2.      Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2015 roku.

3.      Podjęcie uchwał:
1)       zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok,
2)       zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 – 2020,
3)       w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły,
4)       w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka,
5)       w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej i północno – zachodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka,
6)       w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 498 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka,
7)       w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w zachodniej części miejscowości Czarnowo – Gmina Zławieś Wielka.

4.      Informacja wójta o pracach między sesjami.
5.      Wolne wnioski i zapytania.
6.      Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian