Ogłoszenie o XLVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 14 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Zławieś Wielka zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.
  • stwierdzenie prawomocności obrad.
  • przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2018 rok,
  • w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zławieś Wielka lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg,
  • w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019,
  • w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy chronionej pomnika przyrody „Stanisław” w miejscowości Przysiek
 3. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy.

 

                                                                                 (-) Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Pawlikowski

 

Informacje

Rejestr zmian