Ogłoszenie o XLVII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 17 października 2018 r. o godz. 1400 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XLVII sesję Rady Gminy Zławieś Wielka, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), z następującym porządkiem obrad:

 • Sprawy organizacyjne:
  • Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Gminy.
  • Stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w tym o wynikach egzaminów w szkołach prowadzonych przez gminę.
 • Podjęcie uchwał:
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2018 rok,
  • w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka,
  • w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto, Toporzysko oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 • Informacja wójta o pracach między sesjami.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian