Ogłoszenie o XLVI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 29 sierpnia 2018 r. o godz. 1400 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XLVI sesję Rady Gminy Zławieś Wielka, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

 • Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Gminy.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

2. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych w 2017 roku.

3. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowzchPio do nowego roku szkolnego.

4. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

5. Podjęcie uchwał:

 • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2018 rok,
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka,
 • w sprawie nadania nazwy ulic w Czarnym Błocie i Starym Toruniu,
 • w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zławieś Wielka,
 • w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zławieś Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • w sprawie Statutu Gminy,
 • w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości oraz ustanowienie na niej nieodpłatnej służebności mieszkania.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Zławieś Wielka a realizujących zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Zławieś Wielka oraz trybu pobierania opłat za pobyt w ośrodku wsparcia,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2023.

6. Informacja wójta o pracach między sesjami.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 Przewodniczący Rady Gminy

  (-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian