Ogłoszenie o XLIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Ogłoszenie

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 28 czerwca 2018 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  • Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Gminy.
  • Stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz zapoznanie z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu.
 3. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz zapoznanie z opinią RIO w sprawie wniosku.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok,
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok – poprzedzone dyskusją.
 4. Podjęcie uchwał:
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2018 rok,
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 269 i 268/4 położonych w miejscowości Pędzewo – gmina Zławieś Wielka,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej i zachodniej części miejscowości Toporzysko oraz w zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina Zławieś Wielka,
  • w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  • w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków,
  • w sprawie wynagrodzenia wójta Gminy Zławieś Wielka,
  • w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Zławieś Wielka.
 5. Informacja wójta o pracach między sesjami.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                         (-) Piotr Pawilkowski

 

Informacje

Rejestr zmian