Ogłoszenie o XL sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 28 marca 2018 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XL sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

  1. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Otwarcie obrad XL sesji Rady Gminy.

2. Sprawozdanie z działalności GOPS oraz realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.

3. Podjęcie uchwał:

  1. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032,
  2. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2018 rok,
  3. w sprawie okręgów wyborczych,
  4. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  5. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka.

4. Informacja wójta o pracach między sesjami.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian