OGŁOSZENIE O XI SESJI RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 23 października 2019 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XI sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.  Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4) Przyjęcie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

3. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

4. Podjęcie uchwał:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 – 2032,

2) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2019 rok,

3) w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka,

4) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka,

5) w sprawie nadania nazwy ulic w Rozgartach i Zaroślu Cienkim,

6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Zławieś Wielka,

5. Informacja wójta o pracach między sesjami.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

Informacje

Rejestr zmian