OGŁOSZENIE O X SESJI RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 28 sierpnia 2019 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się X sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.  Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad X sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4) Przyjęcie uwag do protokołów z poprzednich sesji.

2. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

3. Podjęcie uchwał:

1) Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 – 2032,

2) Zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2019 rok,

3) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka,

4) W sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,

5) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu,

6) Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

4. Informacja wójta o pracach między sesjami.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian