Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26 czerwca 2019 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się VII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4) Przyjęcie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2018 roku.

3.  Raport o stanie gminy za 2018 rok

1) Debata nad raportem,

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zławieś Wielka wotum zaufania. (projekt nr 1)

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz zapoznanie z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu.

5. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz zapoznanie z opinią RIO w sprawie wniosku.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, (projekt nr 2)

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2018 rok – poprzedzone dyskusją. (projekt nr 3)

6. Podjęcie uchwał:

1) Zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2019 rok, (projekt nr 4)

2) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 – położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka, (projekt nr 5)

3) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka, (projekt nr 6)

4) W sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Czarne Błoto i Zławieś Wielka, (projekt nr 7)

5) W sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków, (projekt nr 8)

6) W sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Zławieś Wielka, (projekt nr 9)

7) W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników (projekt nr 10)

8) W sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. (projekt nr 11)

7. Informacja wójta o pracach między sesjami.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

Informacje

Rejestr zmian