OGŁOSZENIE O VI SESJI RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 15 maja 2019 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się VI sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

  • Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy.
  • Stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  • Przyjęcie uwag do protokołów z poprzednich

2. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2018 rok.

3. Podjęcie uchwał:

  • zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2019 rok,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 – 2032,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253 – 254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka,
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 269 i 268/4 położonych w miejscowości Pędzewo – gmina Zławieś Wielka,
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 23-24 położonych w miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka,
  • w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka.

4. Informacja wójta o pracach między sesjami.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

  Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian