Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Zastępca kierownika budowy

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:SW.2110.4.2016
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Wydział:nie dotyczy
  • Miejsce pracyteren gminy
  • StanowiskoZastępca kierownika budowy
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-11-14
  • Termin składania dokumentów2016-11-25
  • Sposób składania dokumentówZainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko pracy Zastępca Kierownika budowy” w sekretariacie Urzędu Gminy Zławieś Wielka bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pokój nr 20 (Sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. obywatelstwo polskie,
   2. wykształcenie wyższe techniczne,
   3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
   5. nieposzlakowana opinia,
   6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustaw, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
   2. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
   3. komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
   4. dobra organizacja pracy,
   5. obsługa programu Microsoft Office.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. kontrola oraz rozliczanie pracowników budowlanych Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej,
   2. dowóz pracowników na budowy pojazdem gminnym,
   3. zaopatrzenie w materiały budowlane i sprzęt niezbędne do prowadzenia prac budowlanych i remontowych,
   4. zaopatrzenie pracowników budowlanych w odzież roboczą i ochronną,
   5. bieżąca kontrola wydatków rozliczanie faktur VAT związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi i remontowymi,
   6. kosztorysowanie oraz wykonywanie wyliczeń do budżetu Urzędu Gminy,
   7. pozyskiwanie ofert na materiały budowlane oraz usługi,
   8. pełnienie zastępstwa konserwatora dróg gminnych podczas jego nieobecności.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboruPan ......... spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.
   Wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu wymaganego na tym stanowisku, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian