Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:SW.2110.3.2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Wydział:Referat Finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Stanowiskods. księgowości budżetowej
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-10-06
  • Termin składania dokumentów2017-10-18
  • Sposób składania dokumentówZainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pokój nr 20 (Sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
   b) obywatelstwo polskie,
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
   f) co najmniej roczne doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
   b) znajomość obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel) oraz znajomość programów finansowo – księgowych (Świstak, Środki Trwałe, Foka PRO),
   c) kreatywność, komunikatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych,
   b) realizacja płatności rachunków – przelewem i gotówką, zgodnie z terminem ich płatności,
   c) wstępna kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych,
   d) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania – dowody KW – kasa wypłaci,
   e) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów, rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowej oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym,
   f) wystawianie faktur VAT (m.in. za lokale, grunty, koszty eksploatacyjne jednostek organizacyjnych, inne),
   g) sporządzanie analiz, zestawień i sprawozdań z zakresu zajmowanego stanowiska,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboruPani ................ spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
   Wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu wymaganego na tym stanowisku, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku

  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian