Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:SW.2110.1.2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Wydział:Referat finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7
  • Stanowiskostanowisko ds. księgowości budżetowej.
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-06-11
  • Termin składania dokumentów2021-06-28
  • Sposób składania dokumentówZainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej (pok. nr 20), bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
   b) obywatelstwo polskie,
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
   f) co najmniej roczne doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
   b) znajomość obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel) oraz znajomość programów finansowo – księgowych, preferowana znajomość modułu FOKA,
   c) umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole,
   d) samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
   e) kreatywność, komunikatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) księgowanie dokumentów w zakresie kosztów i wydatków jednostek oświatowych,
   b) prowadzenie ksiąg rachunkowych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych,
   c) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszu świadczeń socjalnych,
   d) przygotowanie dokumentów księgowych do zapłaty oraz realizacja płatności rachunków - przelewem, zgodnie z terminem ich płatności,
   e) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów, rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowej oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym,
   f) przygotowanie danych do sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie praw,
   g) potwierdzanie sald z kontrahentami,
   h) analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna kont,
   i) wstępna kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatówPani Beata Zielińska, zam. w Przysieku
  • Uzasadnienie wyboruPani Beata Zielińska spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu wymaganego na tym stanowisku, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian