Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:SW.2110.3.2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Zławieś Wielka
  • Wydział:Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  • Miejsce pracyPraca będzie wykonywana w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7
  • StanowiskoDs. działalności gospodarczej i obrony cywilnej
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-10-10
  • Termin składania dokumentów2018-10-19
  • Sposób składania dokumentówZainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej” w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej (pok. nr 20), bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) obywatelstwo polskie,
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
   f) co najmniej roczne doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
   b) znajomość obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel) kreatywność, komunikatywność.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) realizowanie zadań gminy wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i aktów wykonawczych;
   2) planowanie i realizowanie zadań gminy w zakresie spraw obronnych i OC;
   3) tworzenie i szkolenie formacji OC;
   4) szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
   5) rozśrodkowanie i ewakuowanie ludności;
   6) przygotowanie budynków, budowli i sprzętów dla potrzeb OC;
   7) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb OC;
   8) prowadzenie magazynu sprzętu OC;
   9) prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej z urzędu gminy,
   10) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
   11) wykonywanie czynności z zakresu działalności gospodarczej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboruPani .............. spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
   Wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu wymaganego na tym stanowisku, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian