Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:SW.2110.2.2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Zławieś Wielka
  • Wydział:Finansowy
  • Miejsce pracyPraca będzie wykonywana w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7
  • Stanowiskods. księgowości budżetowej
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-10-09
  • Termin składania dokumentów2018-10-19
  • Sposób składania dokumentówskładanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej (pok. nr 20), bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Miejsce składania dokumentów Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
   b) obywatelstwo polskie,
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
   f) co najmniej roczne doświadczenie w pracy w księgowości.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,
   b) znajomość obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel) kreatywność, komunikatywność,
   c) mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) rejestracja, kompletowanie dowodów finansowo - księgowych w porządku systematycznym i chronologicznym;
   b) dekretacja dowodów księgowych;
   c) kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych,
   d) wystawianie not księgowych;
   e) sporządzanie analiz, zestawień i sprawozdań z zakresu zajmowanego stanowiska.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboruPani .............. spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
   Wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu wymaganego na tym stanowisku, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian