Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:SW.2110.1.2017
  • Wydział:Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
  • Miejsce pracyUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Stanowiskods. świadczeń wychowawczych i rodzinnych
  • Wymiar etatucały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-07-31
  • Termin składania dokumentów2017-08-10
  • Sposób składania dokumentówZainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych” w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w terminie do 10 sierpnia 2017 r.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pokój nr 20 (Sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) obywatelstwo polskie,
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Karty Dużej Rodziny;
   b) doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym,
   c) znajomość obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel),
   d) znajomość obsługi urządzeń biurowych,
   e) kreatywność, komunikatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) wykonywanie zadań związanych z realizacją zapisów:
    ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
    ustawy o świadczeniach rodzinnych,
    ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
    ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
    Karty Dużej Rodziny;
   b) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń realizowanych na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych,
   c) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz korekt wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych,
   d) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, decyzji zmieniających oraz decyzji uchylających prawo do świadczeń i decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
   e) przygotowywanie list wypłat ww. świadczeń,
   f) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
   g) sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczeń,
   h) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat powyższych świadczeń,
   i) współpraca z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami w toku realizacji powierzonych zadań,
   j) wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o wypłaconych świadczeniach,
   k) przygotowywanie ogłoszeń, informacji i innych dokumentów dotyczących powierzonych zadań.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowynie dotyczy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboruPani ............... spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu wymaganego na tym stanowisku, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian