Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. poboru podatków

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:SW.2110.5.2016
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Wydział:Referat finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Stanowiskods. poboru podatków
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-11-17
  • Termin składania dokumentów2016-11-28
  • Sposób składania dokumentówZainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. pobory podatków” w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pokój nr 20 (Sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie średnie ekonomiczne,
   b) obywatelstwo polskie,
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
   f) doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji,
   b) znajomość obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel) oraz znajomość programów finansowo – księgowych, preferowana znajomość modułu WYDRA,
   c) umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole,
   d) samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
   e) kreatywność, komunikatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie księgowości podatkowej,
   b) sporządzanie i wysyłanie upomnień,
   c) przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji na podatek od osób prawnych,
   d) wymiar podatków od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych,
   e) prowadzenie nadzoru nad inkasem i rozliczanie inkasentów z podatków i opłat lokalnych,
   f) obsługa interesantów,
   g) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania – kwitariusze przychodów K103,
   h) miesięczne uzgadnianie wpłat podatkowych z księgowością budżetową,
   i) sporządzanie analiz, zestawień i sprawozdań z zakresu zajmowanego stanowiska,
   j) wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz kierownika urzędu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboruPani ................ spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.
   Wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu wymaganego na tym stanowisku, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian