Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu

  • Status ogłoszenia o naborze:Unieważnione
  • Numer ogłoszenia:SW.2110.2.2017
  • Wydział:Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  • Miejsce pracyUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Stanowiskods. obsługi sekretariatu
  • Wymiar etatucały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-09-11
  • Termin składania dokumentów2017-09-21
  • Sposób składania dokumentówZainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu” w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w terminie do 21 września 2017 r.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pokój nr 20 (Sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) obywatelstwo polskie,
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
   f) co najmniej roczne doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym,
   g) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z działem kadr.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
   b) znajomość obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel),
   c) znajomość obsługi urządzeń biurowych,
   d) kreatywność, komunikatywność,
   e) wysoka kultura osobista.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie kancelarii urzędu,
   b) obsługa sekretariatu,
   c) prowadzenie rejestru przesyłek wpływających do urzędu gminy,
   d) prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
   e) wykonywanie czynności związanych z naborem pracowników,
   f) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników oraz ich doskonaleniem zawodowym,
   g) prowadzenie spraw dotyczących korzystania przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych,
   h) przygotowywanie dokumentacji związanej z ustaleniem prawa do emerytury i renty oraz prowadzenie rejestru pracowników, którzy odeszli na emeryturę lub rentę lub świadczenie rehabilitacyjne,
   i) prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby przygotowawczej i egzaminów kończących tę służbę,
   j) prowadzenie rejestru wydanych delegacji służbowych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowynie dotyczy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboruNa podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2011 z 7 lutego 2011 r. unieważniam nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu.
   Przyczyną unieważnienia konkursu jest niespełnienie przez kandydatów wymogów formalnych zamieszczonych w ogłoszeniu.


  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian