Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:SW.2110.2.2016
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Wydział:Referat Finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Stanowiskods. księgowości budżetowej
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-11-14
  • Termin składania dokumentów2016-11-25
  • Sposób składania dokumentówZainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pokój nr 20 (Sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) obywatelstwo polskie,
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
   f) doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   b) znajomość obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel) oraz znajomość programów finansowo – księgowych, preferowana znajomość modułu FOKA,
   c) umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole,
   d) samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
   e) kreatywność, komunikatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) księgowanie dokumentów w zakresie kosztów urzędu gminy,
   b) księgowanie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
   c) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszu świadczeń socjalnych,
   d) prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych,
   e) potwierdzanie sald z kontrahentami,
   f) analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna kont.
   g) przygotowanie danych do sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie praw,
   h) wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz kierownika urzędu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboruPani ................ spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.
   Wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu wymaganego na tym stanowisku, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian