OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego – umowa na zastępstwo

 

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Miejsce pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul Słoneczna 28 - praca w terenie
  • StanowiskoPracownik socjalny
  • Wymiar etatupełny wymiar
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-07-11
  • Termin składania dokumentów2016-07-22
  • Sposób składania dokumentówosobiście w siedzibie GOPS oraz za pośrednictwem poczty
  • Miejsce składania dokumentówGminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r. posiada ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
   • posiadanie obywatelstwa polskiego,
   • nieposzlakowana opinia,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
   • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego,
   • znajomość obsługi komputera,
   • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, dokładność
   • umiejętność pracy w zespole.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) znajomość obsługi komputera w systemie informatycznym Pomost,
   2) doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jako pracownik socjalny,
   3) Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych,
   4) Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej; ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• praca socjalna,
   • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
   • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
   • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
   • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
   • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
   • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
   • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
   • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian