Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/101/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w roku 2020

Wójt Gminy Zławieś Wielka

ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2020 roku

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zadania komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.
W przypadku gdy:
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej  lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy

komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 28 lutego 2020 r.  Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                              (-) Jan Surdyka

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA  NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ


Dane dotyczące kandydata na członka Komisji Konkursowej
Imię i nazwisko kandydata  

 

Adres do korespondencji  
Telefon kontaktowy  

 

e-mail kontaktowy  

 

 

Deklaruję chęć udziału w Komisjach Konkursowych opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zławieś Wielka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji Konkursowej.

Data i czytelny podpis kandydata na
członka Komisji Konkursowej
Miejscowość i data

Wskazujemy p. …………………………………………………………………….. jako reprezentanta naszej organizacji/ podmiotu do składu komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w związku z ogłoszonym i konkursem ofert.

Pieczęć organizacji/podmiotu i podpisy Zarządu/ osób upoważnionych do reprezentacji organizacji/ podmiotu zgłaszającego kandydata

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Zławieś Wielka. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, e-mailowo  ug[at]zlawies[dot]pl,  telefonicznie 56 674 13 11.
  • Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod[at]zlawies[dot]pl .
  • Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
  • Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  • Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
  • Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacje

Rejestr zmian