OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Na podstawie uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 142, poz. 1198) Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza konsultacje w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.

 1. Cel konsultacji:
  zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały.
 2. Przedmiot konsultacji:
  Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w roku 2022, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
  termin rozpoczęcia – 20 października 2021 r.
  termin zakończenia – 12 listopada 2021 r.
 4. Forma konsultacji:
  konsultacje prowadzone będą w formie pisemnej.
 5. Zasięg terytorialny konsultacji:
  w konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Zławieś Wielka.
 6. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
  uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być przesłane do urzędu gminy drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka /o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędy gminy/  lub drogą elektroniczną na adres: ug[at]zlawies[dot]pl.
  W piśmie zawierającym uwagi i opinie należy podać informację o pełnej nazwie organizacji, jej siedzibie oraz danych kontaktowych osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Wójt

(-) Jan Surdyka

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian