Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w roku 2019.

 1. Cel konsultacji:
  zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały.
 2. Przedmiot konsultacji:
  Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w roku 2019, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
  termin rozpoczęcia – 29 października 2018 r.
  termin zakończenia – 9 listopada 2018 r.
 4. Forma konsultacji:
  konsultacje prowadzone będą w formie pisemnej.
 5. Zasięg terytorialny konsultacji:
  w konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), działające na terenie Gminy Zławieś Wielka.
 6. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
  uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być przesłane do urzędu gminy drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka /o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędy gminy/  lub drogą elektroniczną na adres: ug[at]zlawies[dot]pl.
  W piśmie zawierającym uwagi i opinie należy podać informację o pełnej nazwie organizacji, jej siedzibie oraz danych kontaktowych osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

 

 

Wójt

(-) Jan Surdyka

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian