OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

1. Cel konsultacji: zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały.

2. Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: termin rozpoczęcia – 7 listopada 2017 r. termin zakończenia – 17 listopada 2017 r.

4. Forma konsultacji: konsultacje prowadzone będą w formie pisemnej.

5. Zasięg terytorialny konsultacji: w konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Zławieś Wielka.

6. Sposób wnoszenia uwag i opinii: uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być przesłane do urzędu gminy drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka /o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędy gminy/ lub drogą elektroniczną na adres: ug[at]zlawies[dot]pl. W piśmie zawierającym uwagi i opinie należy podać informację o pełnej nazwie organizacji, jej siedzibie oraz danych kontaktowych osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Wójt
(-) Jan Surdyka

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian