OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 maja 2019 r.

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie, Łążyn 16, 87-133 Rzęczkowo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

–    imię (imiona) i nazwisko,

–    datę i miejsce urodzenia,

–    obywatelstwo,

–    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem poczty elektronicznej  i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie” w terminie  do dnia 10 czerwca 2019 r., do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pokój nr 20 – osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora publicznego. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora publicznego liczyć się będzie data wpływu do Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs  przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zławieś Wielka.

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

 Bliższych informacji udziela Inspektor ds. oświaty, tel. 56 674 13 29.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Informacje

Rejestr zmian