OGŁOSZENIE O IV SESJI

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 20 marca 2019 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się IV sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

 1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy w 2018 roku.

3. Sprawozdanie z działalności GOPS oraz realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.

4. Podjęcie uchwał:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2019 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
 4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo – wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka,
 5. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 6. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2019,
 7. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej,
 8. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Zławieś Wielka.

5. Informacja wójta o pracach między sesjami.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian