Ogłoszenie o II sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 21 grudnia 2018 r. o godz. 900 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się II sesja Rady Gminy Zławieś Wielka, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

2. Podjęcie uchwał

 1. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2018 rok,
 2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka,
 3. w sprawie nadania nazwy ulic w Czarnym Błocie i Złejwsi Wielkiej,
 4. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 5. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
 6. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2019,
 7. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 8. w sprawie wynagrodzenia wójta Gminy Zławieś Wielka,
 9. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości diet dla radnych,
 10. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zławieś Wielka,
 11. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej,
 12. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji,
 13. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zławieś Wielka lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
 14. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

3. Informacja wójta o pracach między sesjami.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Zławieś Wielka. 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian