Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Stary Toruń

Zławieś Wielka, dnia 27 lutego 2018 r.

BD.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) Wójt Gminy Zławieś Wielka, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy reprezentowany przez pełnomocnika Pana Andrzeja Muszytowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dn 63 PE Ś/C dz. 146/4, 145, 33/105 w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka.

Jednocześnie informuję, że dokumenty zostały przesłane do urbanisty w celu sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka – Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarski Komunalnej w pok. nr 3 na parterze – w godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian