Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.38.2018 z dnia 4 lutego 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 4 lutego 2019 r.

BD.6733.38.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak BD.6733.38.2018 z dnia 4 lutego 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na nadbudowie szkoły w celu stworzenia profesjonalnych sal dydaktycznych do rytmiki i trąbki wraz z ich wyposażeniem, na działce o nr ewid. 617/2 położonej w obrębie Górsk, gm. Zławieś Wielka.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40, w godzinach 7.30 – 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian