Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.32.2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

Zławieś Wielka, dnia 13 listopada 2018 r.

BD.6733.32.2018

OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA” na działkach o numerach: 269 (obr. Zławieś Mała), 6, 40, (obr. Pędzewo), 239 (obr. Zławieś Wielka), 275, 282/2, 281, 298, 287/2, 299, 293/3 i 301 (obr. Gutowo), gm. Zławieś Wielka, , na wniosek Gminy Zławieś Wielka reprezentowanej przez Panią Joannę Sucharską, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian