Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.26.2018 z dnia 25 października 2018 r.

Zławieś Wielka, dnia 25 października 2018 r.

BD.6733.26.2018

 OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 349/10, 349/12, 349/13, 349/22, 349/23, 349/24, 349/25, 349/26, 349/27, 349/28, 349/29, 349/30, 349/31, 349/32, 349/33, 349/34 położonych w obrębie Czarne Błoto, jednostka ewidencyjna Zławieś Wielka, na wniosek Pana Patryka Michalskiego,

PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o., , zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian