Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.24.2018 z dnia 25 października 2018 r.

Zławieś Wielka, dnia 25 października 2018 r.

BD.6733.24.2018

OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi na działkach o numerach ewid. 405/13 i 404 położonych w miejscowości Czarne Błoto; jednostka ewidencyjna Zławieś Wielka, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych reprezentowanego przez Pana Sławomira Jakubowskiego , zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian