Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.24.2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

Zławieś Wielka, dnia 20 listopada 2018 r.

BD.6733.24.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.), oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak BD.6733.24.2018 z dnia 20 listopada 2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 405/13 i 404, położonych w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40, w godzinach 7.30 – 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian