Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.2.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 17 kwietnia 2019 r.

BD.6733.2.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1945) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak BD.6733.2.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 247/3, 247/35, 247/36, 247/37, 247/41, 247/42, 247/44, 247/47, 247/49, 247/51, 247/53, 247/55, 247/57, 247/63, 247/72, 248/12, 248/73, 250/2 położonych w obrębie Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40,  w godzinach 7.30 – 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian