Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.18.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 7 sierpnia 2019 r.

BD.6733.19.2019

OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV i złącza kablowego SN w związku z przebudową istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na działkach nr 101/3, 101/4, 102, 106/2, 114/4 położonych w obrębie ewid. Cegielnik, gm. Zławieś Wielka, na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez Panią Mirosławę Zielińską – ELMIRA Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2096) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian