Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.16.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 7 sierpnia 2019 r.

BD.6733.16.2019

 OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej wraz z przyłączami kablowymi NN dla zasilania działek nr 203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/11, 203/12, 203/13, 203/14 na działkach nr 203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/11, 203/12, 203/13, 203/14, 203/9, 203/10, 201/3, 200 położonych w obrębie ewid. Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka na wniosek Energa Operator S.A Oddział w Toruniu reprezentowanej przez Pana Rafała Drygalskiego zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2096) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian