Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.15.2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

Zławieś Wielka, dnia 9 listopada 2018 r.

BD.6733.15.2018

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) Wójt Gminy Zławieś Wielka,

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Smolińskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska Bolumin Skłudzewo w km 6+400 do 6+698 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo Skłudzewo Rzęczkowo w km 3+860 do 6+441 na działkach o nr ewid. 149, 638, 1/2, 1/1, 613/3 w miejscowości Rzęczkowo oraz na działkach o nr ewid. 213, 227, 66, 118, 42/1, 42/2, 110 w miejscowości Skłudzewo, gmina Zławieś Wielka

Jednocześnie informuję, że dokumenty zostały przesłane do urbanisty w celu sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka – Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarski Komunalnej w pok. nr 3 na parterze – w godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian