Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.14.2019 z dnia 10.07.2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 10 lipca 2019 r.

BD.6733.14.2019

 OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowymi na działkach nr 89, 90 położonych w miejscowości Łążyn, gm. Zławieś Wielka oraz na działkach nr 79/6, 73/6 położonych w miejscowości Bierzgłowo, gm. Łubianka na wniosek ENERGA OPERATOR SA
reprezentowanej przez Pana Jakuba Kołeckiego zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2096) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian