Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.12.2019 z dnia 21 marca 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 21 marca 2019 r.

BD.6733.12.2019

 OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) Wójt Gminy Zławieś Wielka, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. reprezentowany przez Pana Sławomira Matuszak w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu ś/c Dn 63 na działkach 3228/1, 8/3 w miejscowości Rozgarty, na działce na działkach 492, 493 w miejscowości Czarne Błoto, na działkach 489, 466/19, 465, 432/27, 125, 102, 3232/9, 86, 67, 701/4, 77, 76/1, 65/38, 59, 58/11, 3234/2, 46/10, 48, 34/3, 20, 3235/6, 30/10, 54, 11/1, 8/1, 617/1, 65/23, 3229/17, 24, 34/10, 3229/21 w miejscowości Górsk, na działkach 301, 276 w miejscowości Gutowo gm. Zławieś Wielka.

Jednocześnie informuję, że dokumenty zostały przesłane do urbanisty w celu sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka – Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarski Komunalnej w pok. nr 3 na parterze – w godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian